ENGLISHΕλληνικά

Όροι Χρήσης

  Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα http://www.alfagro.gr/.

  Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ (εφεξής η «εταιρεία»). Η      πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών αυτής προϋποθέτει την αποδοχή των όρων που ακολουθούν.

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας. Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή και να διακόψει τη λειτουργία μέρους ή και όλης της ιστοσελίδας οποιαδήποτε      στιγμή, αποκλειστικά και κατ’ απόλυτη ευχέρεια χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει κάθε φορά πριν την χρήση να μελετάει τους όρους. Το περιεχόμενο της  ιστοσελίδας απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, καθώς και να μεταγραφεί, να μεταδοθεί ή να  διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, στην γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί ή σε μετάφραση, χωρίς προηγούμενη άδεια της εταιρείας. Αποκλείεται η δημόσια ή εμπορική χρήση, ιδίως δε η  χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για τη δημιουργία βάσης δεδομένων ή η καταχώριση αυτού σε υφιστάμενες βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό  πρόσωπο.

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 Η εταιρεία έχει συλλέξει τις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στην ιστοσελίδα επιδεικνύοντας επαγγελματική επιμέλεια από τις εγκυρότερες δυνατόν πηγές. Οι πληροφορίες οι οποίες  περιέχονται στην ιστοσελίδα αποσκοπούν στην παρουσίαση της εταιρείας, των προϊόντων και υπηρεσιών της. Εντούτοις, δεν παρέχεται εγγύηση ως προς την πληρότητα ή την ορθότητα των  πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα. 
 Ειδικότερα, εφιστάται η προσοχή ως προς το ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μην είναι πλέον επίκαιρες. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει οιαδήποτε πληροφορία αποκομίζει από  την παρούσα ιστοσελίδα πριν να την χρησιμοποιήσει καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τυχόν πληροφορίες οι οποίες δίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν απαλλάσσουν τον επισκέπτη/χρήστη από την  υποχρέωση διεξαγωγής δικού του ελέγχου σχετικά με τις συμβουλές, ειδικότερα για παραμέτρους ασφαλείας (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας) και τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων, με  σκοπό την εξακρίβωση της καταλληλότητάς τους για τις επιδιωκόμενες χρήσεις και σκοπούς. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, πρέπει  να επικοινωνεί απευθείας με την εταιρεία μας. 
 Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχονται ότι η πρόσβαση σε αυτήν και το περιεχόμενο αυτής γίνεται με δική τους ευθύνη. Η εταιρεία και τρίτα πρόσωπα ασχολούμενα με τη  συγγραφή, την παραγωγή ή την αναμετάδoση της ιστοσελίδας δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της πρόσβασης ή της αδυναμίας πρόσβασης ή της χρήσης ή  της αδυναμίας χρήσης της ή του γεγονότος ότι βασιστήκαν σε πληροφορίες προερχόμενες από αυτήν.


 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (LINKS)
 Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links από την  ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών. Επίσης, η  ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης  του περιεχομένου αυτών. Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους.


 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 Για τα προϊόντα φυτοπροστασίας η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε επισκέπτες και χρήστες που έχουν την κατοικία ή την έδρα τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και  χρησιμοποιούν τα προϊόντα φυτοπροστασίας εντός αυτής. Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ότι οι πληροφορίες οι οποίες εκτίθενται ισχύουν και για περιοχές εκτός Ελλάδος.
 Καμία από τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί επαγγελματική συμβουλή και δεν υποκαθιστά την επαγγελματική συμβουλή. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των  φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες της ετικέτας που υπάρχει επάνω στο προϊόν. Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα  σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας οδηγίες χρήσεως.
 Εφιστούμε την προσοχή σας ότι οι πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι πλέον επίκαιρες και ότι υπόκεινται ανά πάσα στιγμή σε ανάκληση, τροποποίηση ή  αντικατάσταση. Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την επικαιρότητα, την πληρότητα, την απόδοση, την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για  συγκεκριμένο σκοπό. 
 Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Δεδομένου των συνεχών μεταβολών που υπάρχουν στα προϊόντα φυτοπροστασίας, προκειμένου να γίνει χρήση των  πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα και ιδίως για σκοπούς εμπορικούς, επιβάλλεται η προηγούμενη εξακρίβωση της ορθότητας, πληρότητας και επικαιρότητας των πληροφοριών είτε  σε επικοινωνία με τις αρμόδιες εποπτικές και κανονιστικές αρχές είτε σε επικοινωνία με την εταιρεία.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 Οι αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα περιγραφές των ειδών είναι ενδεικτικές και δεν δεσμεύουν την εταιρεία καθ΄όσον αναφέρονται στην συμπεριφορά των ποικιλιών σε συγκεκριμένες  συνθήκες.  Τυχόν διακυμάνσεις ή μεταβολές στην απόδοση των ειδών οι οποίες είναι δυνατόν να οφείλονται είτε σε συνθήκες του περιβάλλοντος (κλιματολογικές, εδαφολογικές), ή σε  καλλιεργητικούς χειρισμούς, δεν υπάγονται στην ευθύνη της εταιρείας.

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231, Χαλάνδρι
Τηλ. 211 1205555
Fax. 211 1205559
Email: alfamanagement@alfagro.gr
© 2018 ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ. All rights reserved.
Site by overron